זומר - ייעוץ וטיפול פסיכולוגי
زومر- استشاره وعلاج نفسي
Somer – Counseling and Psychotherapy
 

רשימת מקורות

Ainsworth, M.D. & S.M. Bell.  (1969).  Some contemporary patterns of mother-infant interaction in the feeding situation. In: A. Ambrose (Ed.).  Stimulation in Early Infancy.  New York:  Academic Press.

Alangna, F.J., Whitcher, S.J., Fisher, J.D. & Wicas, E.A. (1979). Evaluative reaction to interpersonal touch in a counseling interview. Journal of Counseling Psychology, 26, 465-472.

American Medical Association (1973). The principle of medical ethics with annotations especially applicable to psychiatry. American Journal of Psychiatry, 130, 1057-1064.

American Psychiatric Association (1993). Procedures for handling complaints of unethical behavior. Washington, DC: Author.

American Psychiatric Association (1994). Diagnostic criteria from DSM-IV. Washington, DV: Author.

American Psychological Association (1977), Ethical principles of psychologists (rev. ed.). Washington, DC: Author.

American Psychological Association (1991), Ethical principles of psychologists and code of conduct.

American Psychologist, 47 (12), 1597-1611.

Ames, L. (1994, March). The abuse of Anne Sexton - the ripple effect: What happens to survivors. Paper presented at the all-day workshop: Anne Sexton: Her character, her treatment, her work, her suicide, held at the Washington School of Psychiatry, Washington, DC.

Armsworth, M.W.  (1990) .  A qualitative analysis of adult incest survivor’s responses to sexual involvement with therapists.  Child Abuse & Neglect 14: 541-554.

Arnitz, A. (1994). Treatment of borderline personality disorder: a challenge for cognitive-behavioural therapy.  Bheavioural Research and Therapy 32: 419-430.

Asher, J. (1976), March). Confusion reigns in APA malpractice plan. APA Monitor, pp. 1, 11.

Atkeson, B.M., Calhoun, K.S., & Morris, K.T. (1989). Victim resistance to rape: The relationship of previous victimization, demographical and situational factors. Archives of Sexual Behavior, 18, 497-507.

Bandura, A. (1982). Self-efficacy mechanism in human agency. American Psychologist, 37, 122-147.

Bargar, R.R. & Mayo-Chamberline, J. (1983). Advisor and advisee issues in doctoral education. Journal of Higher Education, 54, 407-432.

Barnet, K. (1972). A theoretical construct of the concepts of touch as they relate to nursing. Nursing Research, 21, (2), 106-107.

Barron, J.W. and Hoffer, A. (1994). Historical events reinforcing Freud’s emphasis on “holding down the countertransference”. Psychoanalytic Quarterly, 63, 536-590.

Bates, C.M. & Brodsky, A.M. (1989). Sex in the therapy hour: A case of professional incest. New York: The Guilford Press.

Belote, B. (1974).  Sexual intimacy between female clients and male therapists: Masochistic sabotage. Unpublished doctoral dissertation. California School of Professional Psychology, Berkeley.

Belvins-Knabe, B. (1992). The ethics of dual relationships in higher education. Ethics and Behavior, 2, 151-163.

Benowitz, M.S. (1991 May) Sexual exploitation of female clients by female psychotherapists: Interviews with clients and a comparison to women exploited by male psychotherapists. Unpublished doctoral dissertation. University of Minnesota, Minneapolis.

Benowitz, M. (1995). Comparing the experiences of women clients sexually exploited by female versus male psychotherapists. In J.C. Gonsiorek (Ed.), Breach of Trust: Sexual exploitation by health care professionals and clergy (pp. 213-229). Thousand Oaks, Ca.: Sage.

Bera, W.H. (1995). Betrayal: Clergy sexual abuse and male survivors. In J.C. Gonsiorek (Ed.), Breach of trust: Sexual exploitation by health care professionals and clergy. Thousand Oaks, Ca: Sage.

Bergmann, M.S.  (1988).  On the fate of the intrapsychic image of the psychoanalyst after termination of the analysis.  The Psychoanalytic Study of the Child 43: 137-153.

Berman, A. (1994, March). A psychological autopsy: diagnostic impressions and the functions of her suicidality. Paper presented at the all-day workshop. Anne Sexton: Her character, her treatment, her work, her suicide, held at the Washington School of Psychiatry, Washington, DC.

Bernstein, S. (1992). A protocol illustrating a competency-based approach to cognitive therapy.  Psychotherapy 29: 269-273.

Berry, J. (1992). Lead us not into temptation: Catholic priests and the sexual abuse of children. New York: Doubleday.

Betson, A. (July 22, 1997). Smyth has shown no remorse, court told. The Irish Times.

Bettelheim, B. (1983, June 30). Scandal in the family. New York Review of Books, 39-44.

Bigras, J. (1990). Psychoanalysis as incestuous repetition: Some technical considerations. In H.B. Levine (Ed.), Adult Analysis and Childhood Sexual Abuse, pp. 173-196. Hillsdale, NJ: Analytic Press.

Bisbing, S.B., Jorgenson, L.M., & Sutherland, P.K. (1995). Sexual abuse by professionals: A legal guide. Chapter 6: Clergy and Pastoral Counselors. Charlottesville, VA: Michie.

Black, H.L. (1991). Black’s law dictionary. St. Paul, MN: West.

Blackman, R.A. (1984). The hazards of ministry. Unpublished doctoral dissertation. Fuller Theological Sminery, Fullerton, California.

Borys, D.S. (1988). Dual relationships between therapists and clients: A national survey of clinicans’ attitudes and practices. Unpublished doctoral dissertation, University of California and Los Angeles.

Borys, D.S. & Pope, K.S. (1989). Dual relationships between therapist and client: A national study of psychologists, psychiatrists and social workers. Professional Psychology: Research and Practice, 20, 283-293.

Brazceland, F. (1969). Historical perspectives of the ethical practice of psychiatry. American Journal of Psychiatry, 126, 230-237.

Brazelton, T.B., & cramer, B. (1990). The earliest relationship: parents, infants, and the drama of early attachment. Reading, MA: Addison-Wesley.

Breurer, J., & Freud, S. (1957). Studies in Hysteria (1893-1895). New York: Basic Books.

Bridges, N.A. (1994). Meaning and management of attraction: neglected areas of psychotherapy training and practice.  Psychotherapy 31:  424-433.

Brown, L.  (1990).  Ethical issues and the business of therapy.  In:  H. Lerman & N. Porter (Eds.). Feminist Ethics in Psychotherapy. New York: Springer Publishing Co.

Brown, L.  (1994).  Boundaries in feminist therapy: A conceptual formulation. Women & Therapy 15:  29-38.

Brown, L.S. (1985). Power, responsibility, boundaries: Ethical concerns for the lesbian feminist therapist. Lesbian Ethics, 1 (3), 30-45.

Brown, L.S. (1988). Harmful effects of post-termination sexual and romantic relationships between therapists and their former clients. Psychotherapy, 25 (2), 249-255.

Brown, L.S. (1994). Boundaries and feminist therapy: A conceptual formulation. In N. Gartrell (Ed.), Bringing ethics alive. New York: Haworth.

Burkett, E., & Bruni, F.A. (1993). A gospel of shame. New York: Penguin Books.

Burkett, E., & Bruni, F.A. (1993). A gospel of shame: Child sexual abuse and the Catholic Church. New York: Viking.

Butler, M. (1985). Guidelines for feminist therapy. In: L.B. Rosewater & L.E.A. Walker (Eds.). Handbook of Feminist Therapy: Women’s Issues in Psychotherapy.  New York: Springer Publishing Co.

Butler, S. (1975). Sexual contact between therapists and patients. Unpublished doctoral dissertation, California School of Professional Psychology, Los Angeles.

Butler, S. & Zelen, S.L. (1977). Sexual intimacies between therapists and patients. Psychotherapy: Theory, Research and Practice, 14, 139-145.

Carlson, E.B., & Putnam, F.W. (1993). An update in the dissociative experiences scale. Dissociation, 6 (1), 16-27.

Carmen, E.H. & Rieker, P.P. (1989). A psychosocial model of the victim-to-patient process: Implications for treatment. Psychiatric Clinics of North America, 12, 431-444.

Carotenuto, A. (1982). A secret symmetry: ‘Sabrina Spielrein between Jung and Freud (A. Pomerans, J. Shepley, K. Winston, trans.). New York: Pantheon.

Celenza, A. (1995). Love and hate in the countertransference: Supervisory concerns. Psychotherapy, 32 (2), 301-307.

Chesler, P. (June 19, 1972a).  The sensuous psychiatrists. New Yorker, 52-61.

Chesler, P. (1972b). Women and madness. New York: Avon Books.

Cohn, H.H. (1971). Sexual offences. Encyclopedia Judaica, 14, p. 1207.

Cohen, D.N. (1996, Oct. 18). Rabbinic misconduct: Sexual exploitation by some spiritual leaders raises the question: Are there really rules or is it an old boys network? Los Angeles Jewish Journal, pp. 10-12.

Cohen, D.N. (1996, Sept. 20). Critics push for stricter codes for handling sexual misconduct. Jewish Telegraph Agency Daily News Bulletin, 74 (178), pp. 1-3.

Cohen, M.B. (1952). Countertransference and anxiety. Psychiatry, 15, 231-243.

Craine, L.S., Henson, C.E., & Colliver, J.A. (1988). Prevalence of a history of sexual abuse among female psychiatric patients in a state hospital system.  Hospital Community Psychiatry, 39, 300-304.

D’Addario, L. (1977). Sexual relationships between female clients and male therapists. Unpublished doctoral dissertation, California School of Professional Psychology, San Diego.

Dahlberg, C.C. (1970, Spring). Sexual contact between patient and therapist. Contemporary Psychoanalysis, 107-124.

Davies, J.M. (1994). Love in the afternoon: A relational reconsideration of desire and dread in the countertransference. Psychoanalytic Dialogues, 4(2), 150-170.

DeLozier, P.P.  (1994).  Therapist sexual misconduct.  Women & Therapy 15:55-67.

Derlega, V.J., S.S. Hendrick, B.A. Winstead, & J.H. Berg. (1991). Psychotherapy as a Personal Relationship. New York: The Guilford Press.

Deutch, H. (1945). The Psychology of Women. New York: Grune & Stratton.

De Young, M. (1981). Case reports: The sexual exploitation of incest victims by health professionals. Victimology, 6, 92-101.

Doehrman, M.J.G. (1976). Parallel processes in supervision and psychotherapy. Bulletin of the Menninger Clinic, 40, 3-104.

Donn, L. (1990). Freud and Jung: Years of loss. New York: Collier.

Douglas, M.A.  (1985).  The role of power in feminist therapy:  a reformulation. In: L.B. Rosewater & L.E.A. Walker (Eds.). Handbook of Feminist Therapy: Women’s Issues in Psychotherapy.  New York: Springer Publishing Co.

Dunne, C., Bruggen, P., & O’Brien, C. (1982). Touch and action in group therapy of younger adolescents. Journal of Adolescents, 5, 31-38.

Dupont, J. (1988) The clinical diary of Sandףr Ferenczi. Cambridge, MA: Harvard University Press.

Ellenberger, H. (1972). The story of ‘Anna O.’: A critical review with new data.  Journal of the History of the Behavioral Sciences, 8, 267-279.

Epstein, R.S. & R.I. Simon. (1990). The Exploitation Index: an early warning indicator of boundary violations in psychotherapy. Bulletin of the MennigerClinic 54: 450-465.

Epstein, R.S., R.I. Simon, & G.G. Kay. (1992). Assessing boundary violations in psychotherapy: survey result with the Exploitation Index. Bulletin of the Menniger Clinic 56:  150-166.

Erickson, M.H.  (1962).  The idenfication of a secure reality.  Family Process 1: 294-303.

Erdelyi, M.H. (1994). Dissociation, defense, and the unconscious.  In D. Spiegel (Ed.)., Dissociation: Culture, Mind and Book. Washington, DC: American Psychiatric Press, pp. 3-20.

Feldman-Summers, S. & Jones, G. (1984). Psychological impacts of sexual contact between therapists or other health care practitioners and their clients. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 52, 1054-1061.

Fenichel, O. (1945). The Psychoanalytic theory of neurosis. New York: W.W. Norton and Company.

Ferber, A., Meldenson, M. & Napier, G. (Eds.), (1972). The book of family therapy. New York: Science House.

Ferenczi, S. (1949). Confusion of tongues between the adult and the child. International Journal of Psycho-Analysis, 30, 225-230.

Ferenczi, S. (1950). Further contributions to the theory and techniques of psychoanalysis. London: Hogarth.

Ferenczi, S. (1952). First Contributions to Psychoanalysis. New York: Brunner/Mazel.

Finkehor, D. (1984). Child sexual abuse: New theory and research. New York, NY: Free Press.

Fisher, J.D., Rytting, M., & Heslin, R. (1976). Hands touching hands: affective and evaluative effects of an interpersonal touch. Sociometry, 39, 416-421.

Folman, R.Z. (1991). Therapist-patient sex: Attraction and boundary problems. Psychotherapy, 28 (1), 168-173.

Fong, M.L. & B.G. Cox.  (1983).  Trust as an underlying dynamic in the counseling process: how clients test trust.  The Personnel and Guidance Journal: 163-166.

Fortune, M. (1991). Betrayal of the pastoral relationship: Sexual contact by pastors and pastoral counselors. In G. Schoener, J. Milgrom, J. Gonsiorek, E. Luepker & R. Conroe (Eds.), Psychotherapists’ sexual involvement with clients: Intervention and prevention (pp. 469-475). Minneapolis, MN: Walk-In Counseling Center.

Frank, L. (1957). Tactile Communication. General Psychological Monographs, 56, 209-255.

Franklin, B., deBory., Lavoisier, A.L., Bailly, J.S., Majault, S., D’Arcet, J., Guillotin, J. and LeRoy, J.B. (1965). Secret report on mesmessism or animal magnetism. In R.E. Shor and M.T. Orne (Eds.), The nature of hypnosis: Selected basic readings. New York: Holt, Rinehart & Winston (original work published 1784).

Freedman, L. (1994). The story of Anna O.: The woman who led Freud to psychoanalysis. Northvale, New Jersey: Jason Aronson.

Freeman, L. & Roy, J. (1976). Betrayal. New York: Stein & Day.

Freud, S. (1905, 1953). Fragment of an analysis of a case of hysteria. Standard Edition, vol. 7, London: Hogarth.

Freud, S. (1910, 1953). The future prospects of psychoanalytic therapy. Standard Edition, vol. 11, London: Hogarth.

Freud, S. (1958). Observations on transference-love.  In Strachey (Ed. And Trans.), The Standard Edition of the complete psychological works of Sigmund Freud (vol. 12), pp. 158-171, originally published 1917). London: Hogarth.

Freyd, J.J. (1996). Betrayal trauma: The logic of forgetting childhood abuse. Cambridge, MA: Harvard University Press.

Frick, D.E., McCartney, C.F. & Lazarus, J.A. (1993). Supervision of sexually exploitive psychiatrists: APA district branches experience. Psychiatric Annals, 25 (2), 113-117.

Fromm-Reichman, F. (1989). Reminiscences of Europe. In A. Silver (ed.), Psychoanalysis and psychosis. Madison, CT: International Universities Press, pp. 469-481.

Gabbard, G.O. (1990). Psychodynamic psychiatry in clinical practice. Washington, DC: American Psychiatric Press.

Gabbard, G.O. (1991). Psychodynamics of sexual boundry violations. Psychiatric Annals, 21, 651-655.

Gabbard, G.O. (1994). Psychotherapists who transgress sexual boundaries with patients. Bulletin of the Menninger Clinic, 58 (1), 124-135.

Gabbard, G.O. (1996). Lessons to be learned from the study of sexual boundary violations.  American Journal of Psychotherapy 50:  311-322.

Gabbard, G.O. & K.S. Pope.  (1989).  Sexual intimacies after termination: clinical, ethical, and legal aspects. In: G.O. Gabbard (Ed.).  Sexual Exploitation in Professional Relationships. Washington, D.C.:  American Psychiatric Press, Inc.

Gaines, B. (1972, Sept.). Sex on the couch: Analysts and their patients. Cosmopolitan, 152-155, 166.

Gartell, N., Herman, J. Olarte, S., Feldstein, M. and Localio, R. (1987). Reporting practices of psychiatrists who knew of sexual misconduct by colleagues. American Journal of Orthopsychiatry, 57, 287-295.

Gartell, N., Herman, J. Olarte, S., Feldstein, M. and Localio, R. (1988). Management and rehabilitation of sexually exploitive therapists. Hospital and Community Psychiatry, 39, 1070-1074.

Gartell, N., Herman, J. Olarte, S., Feldstein, M. and Localio, R. (1988). Psychiatrist-patient sexual contact: Results of a national survey I: prevalence. American Journal of Psychiatry, 143, 1126-1131.

Gartell, N., Herman, J. Olarte, S., Feldstein, M.,  Localio, R. and Schoener, G.R. (1989). Sexual abuse of patients by therapists: Strategies for offender management and rehabilitation. In R.D. Miller (Ed.), Legal implications of hospital policies and practices (pp. 55-66). San Francisco: Jossey Bass. Gechtman, L. (1989). Sexual contact between social workers and their clients. In G.O. Gabbard (Ed.), Sexual Exploitation in Professional Relationships, Washington, DC: American Psychiatric Press, pp. 27-28.

Gediman, H.K. & Walkenfeld, F. (1980). The parallelism phenomenon in psychoanalysis and supervision: Its reconsideration as a triadic system. Psychoanalytic Quarterly, 49, 234-255.

Geid, P.G. (1982). The experience of nonerotic physical infant in traditional psychotherapy: A critial investigation of the taboo against touch. Disseration Abstracts International, 43, 248b.

Gelinas, D.J. (1983). The persisting negative effects of incest. Psychiatry, 46, 312-332.

Gitelson, M. (1952). The emotional position of the analyst in the psychoanalytic situation. International Journal of Psycho-Analysis, 33, 1-10.

Glaser, R.D. & Thorpe, J.S. (1986). Unethical intimacy. American Psychologist, 41, 43-51.

Gonsiorek, J. (1989). The prevention of sexual exploitation of clients: Hiring practices. In G. Schoener, J. Milgram, J. Gonsiorek, E. Laepker & R. Conroe (Eds.), Psychotherapists’ sexual involvement with clients: Intervention and prevention (pp. 469-475). Minneapolis, MN: Walk-In Counseling Center.

Grand, S. & Alpert, J.L. (1993). The case trauma of insert: an object relations view. Professional Psychology: Research and Practice, 24, 330-334.

Grosskurth, P. (1991). The secret ring: Freud’s inner circle and the politics of psychoanalysis. Reading, MA: Addison-Wesley.

Gutheil, T.G. & G.O. Gabbard. (1993). The concept of boundaries in clinical  practice: theoretical and risk-management dimensions. American Journal of Psychiatry 150: 188-196.

Hall, L. & S. Lloyd.  (1993).  Surviving Child Sexual Abuse: A Handbook for Helping  Women Challenge Their Past.  London: The Falmer Press.

Haughey, N. (July 26, 1997). Church may face 21.5 m claims over Smyth. The Irish Times.

Herman, J.L. (1992). Trauma and recovery. New York: Basic Books.

Herman, J.L., Gartrell, N., Olarte, S., Feldstein, M. & Localis, R. (1987). Psychiatrist-patient sexual contact: Results of a national survey II: Psychiatrists’ attitudes. American Journal of Psychiatry, 144, 164-169.

Heslin, R., & Alper, T. (1983). Touching: A Bonding Gesture. In J. Wiemann & R. Hanison (Eds.), Nonverbal Interaction. Beverly Hills, CA: Sage.

Holroyd, J. & Brodsky, A.M. (1977).  Psychologists’ attitudes and practices regarding erotic and nonerotic physical contact with patients. American Psychologist, 32 (10), 843-849.

Horton, J., Clance, P., & Sterk-Elifson, E.J. (1995). Touch psychotherapy: A survey of patients experiences. Psychotherapy, 32 (3), 457.

Housewright, E. (July 25, 1997). Victims urge others to make stand, seek aid. The Dallas Morning News.

Housewright, E. and Egerton, B. (July 25, 1997). Kos jury awards $119 million: Diocese found grossly negligent; sex abuse largest of its kind. The Dallas Morning News.

Hubble, M.A., Noble, F.C. & Robinson, E.E. (1981). The effect of counselor touch in an initial counseling session. Journal of Counseling Psychology, 28, 533-535.

Hunter, M., (Ed.).  (1995).  Adult Survivors of Sexual Abuse. Treatment Innovations.  Thousand Oaks, CA:  Sage Publications.

Hunter, M. & Struve, J. (1988). The ethical use of touch in psychotherapy. Thousand Oaks, CA: Sage.

Huss, A.J. (1977). Touch with care or a caring touch? American Journal of Occupational Therapy, 31, (1), 11-18.

Jacobs, T.J. (1991). The use of the self: countertransference and communication in the analytic situation. Madison, CT: International Universities Press.

James, B. (1989). Treating Traumatized Children: New Insights and Creative Interventions. Lexington, MA: Lexington Books. 

Janov, A. (1970). The primal scream: Primal therapy, the cure for neurosis. New York: G.P. Putnam’s Sons.

Jehu, D. (1992). Personality problems among adults molested as children. Sexual and Marital Therapy, 7, 231-249.

Jehu, D. (1994). Patients as victims: Sexual abuse in psychotherapy and counseling. Chichester: John Wiley & Sons.

Jones, E. (1953). The life and work of Sigmund Freud, Vol. 1. New York: Basic Books.

Jourard, S.M., & Rubin, J. (1968). Self-disclosure and touching: A study of two modes of interpersonal encounter and their interrelation. Journal of Humanistic Psychology, 8, 39-48.

Kagle, J.D. & Gibelhausen, P.N. (1994). Dual relationships and professional boundaries. Social Work, 39 (2), 213-220.

Kardener, S.H., Fuller, M. & Mensh, I.V. (1973). A survey of physicians’ attitudes and practices regarding erotic and nonerotic contact with patients.  American Journal of Psychiatry, 130 (10), 1077-1081.

Keith-Spiegel, P. & Koocher, G.P. (1985). Ethics in psychology. New York: Random House.

Kluft, R.P. (1988). The dissociative disorders. In J. Talbot, R. Hales, S. Yodofsky (Eds.), The American Psychiatry Press Textbook of Psychiatry. Washington, DC: American Psychiatric Press, pp. 557-585.

Kluft, R.P. (1989). Treating the patient who has been sexually exploited by a previous therapist. Psychiatric Clinics of North America, 12 (2), 483-500.

Kluft, R.P. (1990a). Incest and subsequent revictimization: The case of therapist-patient sexual exploitation, with a description of the sitting duck syndrome. In R.P. Kluft (ed.), Incest related syndromes of adult psychopathology, pp 263-287. Washington, D.C.: American Psychiatric Press.

Kluft, R.P. (1990b). Dissociation and subsequent vulnerability: A preliminary study. Dissociation, 3, 167-173.

Kluft, R.  (1997).  Workshop presentation.  Haifa, Israel.

Kohut, H.  (1987).  The Kohut Seminars on Self Psychology and Psychotherapy with Adolescents and Young Adults. Edited by M. Elson. New York:  W.W. Norton & Co.

Komaromy, M., Bindman, A.B., Haber, R.J. & Sande, M.A. (1993). Sexual harassment in medical training. New England Journal of Medicine, 328, 322-326.

Kuchan, A. (1990). Survey of incidence of psychotherapists’ sexual contact with clients in Wisconsin. In G. Schoener, J. Milgrom, J. Gonsiorek, E. Luepker & R. Conroe (Eds.), Psychotherapists’ sexual involvement with clients: Intervention and prevention (pp. 469-475). Minneapolis, MN: Walk-In Counseling Center.

Langs, R.  (1978).  The Listening Process.  New York:  Jason Aronson.

Lanyon, R.I. (1986). Theory and treatment in child molestation.  Journal of Consulting and Clinical Psychology, 54, 176-182.

Lerman, H. & D.N. Rigby.  (1990).  Boundary violations: misuse of the power of the therapist. In: H. Lerman & N. Porter (Eds.). Feminist Ethics in Psychotherapy. New York:  Springer Publishing Co.

Lerner, H.G.  (1988).  Women and Therapy.  New Jersey, Jason Aronson.

Levitan, A. & Johnson, J. (1986). The role of touch in healing and hypnotherapy. American Journal of Clinical Hypnosis, 28(4), 218-223.

Little, M. (1951). Countertransference and the patients response to it. International Journal of Psychoanalysis, 32, 32-40.

Loewald, H.W.  (1988). Termination analyzable and unanalyzable. The Psychoanalytic Study of the Child 43:  155-166.

Logan, P. (January 25, 1997). Sheehan offers public apology. Albuquerque Journal.

Lowen, A. (1958). Physical Dynamics of Character Structure . New York: Grune and Stratton.

Lowen, A. (1976). Bioenergetics, New York: Penguin.

Lyn, L. (1995). Lesbian, gay and bisexual therapists’ social and sexual interactions with clients. In J.C. Gonsiorek (Ed.), Breach of trust: Sexual exploitation by health care professionals and clergy. (pp. 192-212). Thousand Oaks, CA: Sage.

Margolies, L. (1990). Cracks in the frame: feminism and the boundaries of therapy.  Women & Therapy 9: 19-31.

Maltz, W. (1991). The Sexual Healing Journey.  New York: HarperCollins Publishers.

Marmor, J. (1970). The seductive psychotherapist. Psychiatry Digest, 31, 10-16.

Marmor, J. (1972). Sexual acting-out in psychotherapy. American Journal of Psychoanalysis, 32, 327-335.

Maroda, K. (1991). The power of countertransference. New York: Guildford.

Maslow, A. (1965). Eupsuchian Management: A journal. Homewood, IL:R.D. Irwin.

Masson, J.M. (1984). The assault on the truth. New York: Farrar, Straus & Giroux.

Masson, J.M. (1990).  Against Therapy.  London:  Fontana.

Masters, W.H. and Johnson, V.E. (1970). Human sexual inadequacy. Boston: Little, Brown.

McCartney, J.L. (1966). Overt transference. Journal of Sex Research, 2, 227-237.

Meiselman, K.C. (1990).  Resolving the Trauma of Incest, Reintegration Therapy with Survivors.  San Francisco:  Jossey-Bass Publishers.

Menninger, K. (1958). Theory of Psychoanalytic Technique. New York: Basic Books.

Menninger, W.W. & Wilkinson, C.B. (1988). The aftermath of a catastrophe: The Hyatt Regency disaster. Bulletin by the Menninger Clinic, 52, 65-74.

Middlebrook, D.W. (1992). Anne Sexton: A biography. New York: Vintage Books.

Miller, A. (1987). For Your Own Good. New York: Farrar, Strauss & Giroux.

Miller, G.M. & Larrabee, M.J. (1995). Sexual intimacy in counselor education and supervision: A national survey. Counselor Education and Supervision, 34, 332-343.

Mintz, E.E. (1969). Touch and the psychoanalytic tradition. Psychoanalytic Review, 56, 365-366.

Mithers, C.L. (1994). Therapy gone mad: The true story of hundreds of patients and a generation betrayed. Reading, MA: Addison-Wesley.

Neuman, M. & Rosenzweig, S. (1994). Sexual relations between therapist and patient. Harefua, 126 (3), 115-118 (in Hebrew).

Nijenhuis, E.R.S., van der Hart, O., & Van der Linden, J. (1996). The traumatic experiences questionnaire. Unpublished manuscript.

Noel, M.M. (1986). Sexual misconduct by psychologists: Who reports it?  Unpublished doctoral dissertation. Antioch-New England Graduate School, Keene, NH.

O’Connor, P.A.& Burian, B.K. (1994). Multiple role relationships during internship: Consequences and recommendations. Professional Psychology: Research and Practice, 25, 39-45.

Osofsky, J.D. (1988).  Attachment theory and research and the psychoanalytic process.  Psychoanalytic Psychology 5: 159-177.

Oz, S.  (1995).  A modified balance-sheet procedure for decisionmaking in therapy: Cost-cost comparisons.  Journal of Professional Psychology 26: 78-81.

Pattison, J. (1965). Transference and counter transference in pastoral care. Journal of Postoral Care, 19, 197-203.

Perls, F. (1969). Gestalt therapy verbatim. Moab, UT: Real People Press.

Perry, J. (1976). Physicians-erotic and non-erotic physical involouement with patients. American Journal of Psyciatry, 133, 838-840.

Peterson, C. & Seligman, M.E.P. (1983). Learned helplessness and victimization. Journal of Social Issues, 39, 103-116.

Plaut, S.M. (1993). Boundary issues in teacher-student relationships. Journal of Sex and Marital Therapy, 19 (3), 210-219.

Pope, K.S. (1990). Therapist-patient as sex abuse: six scientific, professional and practical dilemmas in addressing victimization and rehabilitation. Professional Psychology: Research and Practice, 21, 227-239.

Pope, K.S., Levenson, H. & Schover, L. (1979). Sexual intimacy in psychology training: Results and implications of a national survey. American Psychologist, 34, 682-689.

Pope, K.S., & Bouhoutsos, J.C. (1986). Sexual intimacy between therapists and patients. New York:- Praeger.

Pope, K.S., Keith-Spiegel, P. & Tabachnick, B.G. (1986). Sexual attraction to clients: The human therapist and the (sometimes) inhuman training system. American Psychologist, 41, 147-158.

Pope, K.S., Tabachnick, B.G., & Keith-Spiegel, P. (1987). Ethics of practice: The beliefs and behaviors of psychologists as therapists. American Psychologist, 42, 993-1006.

Pope, K.S. & Bajt, T.R. (1988). When laws and values conflict: A dilemma for psychogists. American Psychologist, 43, 828-829.

Pope, K.S. & Vetter, V.A. (1991). Prior therapist-patient sexual involvement among patients seen by psychologists. Psychotherapy, 28, 429-438. 

Pope, K.S., Sonne, J., & Holroyd, J. (1994). Sexual feelings in psychotherapy: Explorations for therapists and therapists in training. Washington, DC: American Psychological Association.

Pope, K.S. & Tabachnick, B.G. (1993). Therapists’ anger, client characteristics critical events, formal complaints and training. Professional Psychology: Research and Practice, 24, 142-152.

Pope, K.S. (1994). Sexual Involvement with Therapists. Patient Assessment, Subsequent Therapy, Forensics. Washington DC: American Psychological Association.

Pistole, M.C. (1989). Attachment: implications for counselors.  Journal of  Counseling & Development 68: 190-193.

Prescott, J. (1975, April). Body pleasure and the origins of violence. The Futurist , 9, 64-74.

Prescott, J. (1976). Somatosensory deprivation and its relationship to the blind. In Z. jastrzembska (ed.), The effects of blindness and other impairments in early development. New York: American Foundation for the Blind.

Prozan, C.K. (1993). The technique of feminist psychoanalytic psychotherapy. Northvale, NJ: Jason Aronson.

Putnam, F., Gurrof, J., Silberman, E. et al. (1986). The clinical phenomonology of multiple personality disorder: Review of 100 recent cases. Journal of Clinical Psychiatry, 47, 285-293.

Quinn, S. (1988). A mind of her own. Reading, MA: Addison-Wesley.

Rachman, A. Wm. (1993). Ferenczi and sexuality. In L. Aron and A. Harris (Eds.), The Legacy of Sandor Ferenczi. Hillsdale, NJ: The Analytic Press.

Reich, A. (1951). On counter transference. International Journal of Psychoanalysis, 32, 25-31.

Reich, W. (1945). Character analysis. New York: Orgone Institute.

Reich, W. (1972). Character Analysis. New York: Simon & Schuster

Reich, W. (1975). The pubertal breaching of the incest taboo. In Early Writings: 1920’s. New York: Farrar, Strauss & Giroux.

Reik, T. (1948). Listening with the third ear. New York: Farrar, Straus & Giroux.

Reiser, S.J., Dyck, A.J., and Curran, W.J. (1977).  Ethics in medicine-historical perspectives and contemporary concerns. Cambridge, MA:MIT Press. 

Riskin, L. (1979). Sexual relations between psychotherapists and their patients: toward research or restraint. California Law Review, 67, 1000-1027.

Robertiello, R. (1975). Iatrogenic psychiatric illness.  Journal of Contemporary Psychotherapy, 7, 3-8.

Roberts, G.T., Murrell, P.H., Thomas, R.E. & Claxton, S. (1982). Ethical concerns for counselor educators. Counselor Education and Supervision, 22, 8-14.

Robinson, W.L. & Reid, P.T. (1985). Sexual intimacies in psychology revisited. Professional Psychology: Research and Practice, 16, 512-520.

Rogers, C. (1970). Carl Rogers on encounter groups. New York: Harper & Row.

Rosen, J.N. (1953). Direct Analysis: Selected Papers. New York: Grune & Stratton.

Rosen, J.N. (1950). The survival function of schizophrenia. Bulletin of the Menninger Clinic, 14, 81-91.

Rosen, J.N. (1964). Direct psychoanalysis: A summary statement. In J.H. Masserman (Ed.), Current psychiatric therapies. Vol. 4 (pp. 101-107), New York: Grune & Stratton.

Rosen, J.N. (1968). Selected papers on direct psychoanalysis. New York: Grune & Stratton.

Rubin, S., Achmon, Y. Dagan, Y., & Shohat, A. (1993). A reader for professional ethics. Ministry of Health, Israel (in Hebrew).

Russel, D.E.H. (1986). The secret trauma: Incest in the lives of girls and women. New York: Basic Books.

Rutter, M. (1981).  Maternal Deprivation Reassessed. 2nd Edition.  England: Penguin Books.

Rutter, P. (1989). Sex in the Forbidden Zone. Los Angeles, CA: Jeremy P. Tarcher.

Rutter, P. (1989). Sex in the forbidden zone: When men in power betray women’s trust. New York: Fawcett Crest.

Samit, M. (1993). No sanctuary: The true story of a Rabbi’s deadly affair. Secaucus, NJ: Carol Publishing.

Salter, A.C.  (1995).  Transforming Trauma. A Guide for Understanding and Treating Adult Survivors of Child Sexual Abuse. Thousand Oaks, CA: Sage Publ. Schaffer, H.R. (1971).  The Growth of Sociability.   England:  Penguin Books.

Scharff, J.S. & D.E. Scharff. (1994). Object Relations Therapy of Physical and Sexual Trauma.  Northvale, NJ:  Jason Aronson, Inc.

Schoener, G.R., J.H. Milgrom, J.C. Gonsiorek, E.T. Luepker, & R.M. Conroe. (1989).   Psychotherapists’ Sexual Involvement with Clients: Intervention and Prevention.  Minnesota:  Walk-In Counseling Center.

Schneider, B.E. (1987). Graduate women, sexual harassment and university policy. Journal of Higher Education, 58, 46-65.

Schoener, G.R. (1989). A look at the literature. In G.R. Schoener, J.H. Milgram, J.C. Gonsiorek, E.T. Luepker and R.M. Conroe (Eds.), Psychotherapists’ sexual involvement with clients: Intervention and prevention. Minneapolis, MN: Walk-in Counseling Center.

Schoener, G.R. (1995). Assessment of professionals who have engaged in boundary violations. Psychiatric Annals, 25 (2), 95-99.

Schoener, G.R. & Gansiorek, J.C. (1990). Assessment and development of rehabilitatuion plans for the therapist. In G.R. Schoener, J.H. Milgrom, J.C. Gonsiorek, E.T. Luepker, & R.M. Conroe (eds.), Psychotherapists’ sexual involvement with clients: Intervention and prevention. Minneapolis, MN: Walk-in Counseling Center, pp. 401-420.

Schoener, G.R. & Milgrom, J.H. (1990). False or misleading complaints. In G.R. Schoener, J.H. Milgrom, J.C. Gonsiorek, E.T. Luepker, & R.M. Conroe (eds.), Psychotherapists’ sexual involvement with clients: Intervention and prevention. Minneapolis, MN: Walk-in Counseling Center.

Schultz, L.G. (1975). Survey of social workers’ attitudes and use of body and sexual psychotherapies. Clinical Social Work Journal, 3, 90-99.

Schutz, W.C. (1967). Joy-expanding human awareness. New York: Ballatine Books.

Searls, A.A. (1972). Should a therapist have intercourse with patients? Proceeding, both award convention, american psychiatric association, pp. 855-856.

Searls, H.F. (1959). Oedipal love in the counter-transference. International Journal of Psychoanalysis, 40, 180-190.

Searls, H.F. (1975). The patient as therapist to his analyst. In R. Langs (Ed.),  Classics in Psychoanalytic Technique, pp. 103-135. Northvale, NJ: Jason Aronson, 1990.

Seater, B.B. & Ridgeway, C.L. (1976). Role models, significant others, and the importance of male influence on college women. Sociological Symptoms, 15, 49-64.

Sell, J.M., Gottlieb, M.C., & Schoenfeld, L. (1986).  Ethical considerations of social/ romantic relationships with present and former clients. Professional Psychology: Research and Practice, 17, 504-508.

Sexton, L. & Ames, L. (1991). Anne Sexton: A self-portrait in letters. Boston: Houghton Mifflin.

Sharaf, M. (1983). Fury on earth: A biography of Wilhelm Reich. New York: St. Martin’s Press/Merek.

Shengold, L.L. (1979). Child abuse and deprivation: Soul murder. Journal of the American Psychoanalytic Association, 27, 533-559.

Shepard, M. (1971). The love treatment: Sexual intimacy between patients and psychotherapist. New York: Peter H. Ugden.

Shepard, M. (1972). A psychiatrist’s head. New York: Peter H. Ugden.

Silbert, M. & Pines, A. (1981). Sexual abuse as an antecedent to prostitution. Child Abuse & Neglect, 5, 405-411.

Silbert, M. & Pines, A.M. (1983). Early sexual exploitation as an influence in prostitution. Social Work, 28, 285-289.

Simon, R.I. (1987). Clinical psychiatry and the law. Washington, DC: American Psychiatric Press.

Simon, R.I.  (1995).  The natural history of therapist sexual misconduct: identification and prevention.  Psychiatric Annals 25: 90-94.

Singer, E. (1965). Key concepts in psychotherapy.  New York: Basic Books.

Singer-Kaplan, H. (1974). The new sex therapy: Active treatment of sexual dysfunctions. New York: Quadrangle.

Sipe, A.W.R. (1995). Sex, priests and power: Anatomy of a crisis. New York: Brunner/Mazel (p. 11).

Sloan, P. (1988). Post-traumatic stress in survivors of an airplane crash landing: A clinical and exploratory research intervention. Journal of Traumatic Stress, 1, 211-229.

Smith, S. (1984). The sexually abused patient and the abusing therapist: A study in sadomasochistic relationships. Psychoanalytic Psychology, 1, 89-90.

Smith, S. (1989). The seduction of the female patient, in G.O. Gabbard (Ed.), Sexual exploitation in professional relationships, pp. 57-69. Washington, DC: American Psychiatric Press.

Solomon, Z., Mikulincer, M. & Bleich, A. (1988). Characteristic expressions of combat-related post-traumatic stress disorder of Israeli soldiers in the 1982 Lebanon War. Behavioral Medicine, Winter, 171-178.

Solomon, Z., Mikalincer, M. & Benbenisti, R. (1989). Combat stress reaction: Clinical manifestations and correlates. Military Psychology, 1, 35-47. 

Spiegel, H. & Spiegel, D. (1978). Trance and treatment: Clinical uses of hypnosis. New York: Basic Books.

Spitzer, R.L., Williams, J.B., & Gibbon, M. (1986). Instruction Manual for the Structured Clinical Interview for DSM-III-R. New York: Biometrics Research Department, New York State Psychiatric Institute.

Spitzer, R.L., Williams, J.B.,  Gibbon, M., & First, M.B. (1990). Structural Clinical Interview for DSM-III-R, Non-patient edition (SCID-NP, Version 1.0). Washington, D.C.: American Psychiatric Press.

SPSS-PC/M.J. (1993). SPSS for Windows Release 6.0. Chicago: SPSS Inc.

Steele, K. (1995) Talk presented at Conference of the International Society for the Study of Dissociation.  Amsterdam, Netherlands.

Stepansky, P.E. Ed. (1988). The Memoirs of Margaret Mahler. New York: Free Press.

Stone, E.M. (1988). American Psychiatric Glossary. 6th ed. Washington, DC: American Psychiatric Press, p. 168.

Stone, L.G. (1980). A study of the relationships among anxious attachment, ego functioning, and female patients’ vulnerability to sexual involvement with their male psychotherapists.  Unpublished doctoral dissertation. Los Angeles: California School of Professional Psychology.

Stone, M. (1976). Boundary violations between therapist and patient. Psychiatric Annals, 6, 670-677.

Summit, R.C. & Kryso, J.A. (1978). Sexual abuse of children: A clinical spectrum. American Journal of Orthopsychiatry, 48, 237-251.

Sullivan, H.S. (1954). The psychiatric interview. New York: W.W. Norton and Company.

Sussman, N.M. & Rosengeld, H.M. (1978, December). Touch, justification and sex: Influences on the aversiveness of spatial violations. Journal of Social Psychology, 106 (2), 215-225.

Tauber, E.S. (1952). Observations on counter-transference phenomena. Samiksa, 6, 220-228.

Tauber, E.S. (1954). Exploring the therapeutic use of counter-transference data. Psychiatry, 17, 332-336.

Tauber, E.S. & Green, M.R. (1959). Prelogical experience. New York: Basic Books.

Terr, L.C. (1983). Chouchilla revisited: The effects of psychic trauma four years after a school-bus kidnapping. American Journal of Psychiatry, 140, 1543-1550.

The Linkup: Survivors of clergy abuse: http://www.linkup.org/times.htm (25/1/97).

The Pastoral Counseling Network: http://www.clynx.com/metrobaptist/the PCN.htm (22/7/97).

United Church of Christ (1986). Sexual harrassment of clergymen and laywomen. Cleveland, OH: Coordinating Center for Women.

Vinson, J.S. (1984). Sexual contact with psychotherapists: A study of client reactions and complaint procedures. Unpublished doctoral dissertation, California, School of Professional Psychology, Berkeley.

Voth, H.M. (1972). Love affair between doctor and patient. American Journal of Psychotherapy, 26, 394-400.
Walker, E. and Young, T.D. (1986). A killing cure. New York: Henry Holt.

Walker, L.E. (1985). The battered woman syndrome study. In D. Finkelhor, R.J. Gelles, G.T. Hotaling & M.A. Strauss (Eds.), The Dark Side of Families, pp. 31-48. Beverly Hills, CA: Sage.

Watkins, J.G. (1978).  The Therapeutic Self. Developing Resonance - Key to Effective Relationships.  New York: Human Sciences Press.

Winnicot, D.W. (1949). Hate in the countertransference. International Journal of Psychoanalysis, 30, 69-74.

Witztum, E. & Chen, E. (1993). Sexual relationship between therapist and patient: Ethical and clinical aspects. Sihot, 7 (2), 85-92 (in Hebrew).

Wolf, W. (Ed.) (1936). Contemporary psychotherapists examine themselves. Springfield, IL: Charles C. Thomas.

Wolowitz, H. (1972). Hysterical character and feminine identity.  In R. Bardwick (ed.), Readings on the psychology of women, pp. 307-314. New York: Harper and Row.

Wyatt, G.E., Guthrie, D. & Notgrass, C.M. (1992). Differential effects of women’s child sexual abuse and subsequent sexual revictimization. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 60, 167-173.

Zelen, S.L. (1985). Sexualization of therapeutic relationships: The dual vulnerability of patient and therapist. Psychotherapy, 22, 178-185.

איגוד העובדים הסוציאליים בישראל (1994). קוד האתיקה המקצועית של העובדים הסוציאליים בישראל. תל אביב: המחבר. אסף, מ. (תשמ"ג). הרפואה במקורות. תל אביב: הוצאת מס (עמ' נ').

גולדשטיין, א. ושכטר, מ. (1955). אוצר הרפואה והבריאות: לכסיכון רפואי. תל אביב: דביר, עמ' 1192.

דרור, ע. (1994). הקשר בין עמדות כלפי אתיקה מקצועית, יחסי מין מטפל-מטופל, והתנהגות מוסרית במקצועות רפואה ופסיכולוגיה קלינית. עבודת מסטר שלא פורסמה, אוניברסיטת חיפה.

הסתדרות הפסיכולוגיים בישראל (אוגוסט, 1988). הצעה לפרק האתיקה בתקנון הסתדרות הפסיכולוגים. תל אביב: המחבר.

זומר, א. (1995). טראומה, טראנס ואבראקציה בהפרעות זהות דיסוציאטיבית. הפנוזה. 1 (1) 15-8.

מייסון, א. (1991). בגנות הפסיכותרפיה: רודנות רגשית והמיתוס של רפוי הנפש. תל אביב: מחברות לספרות, זמורה.

רודי, ד. (1973). הפאצינט ואני (מעבר להעברה), תל אביב: יזרעאל.

זומר. א. (1999). יחסים מקבילים: פיתוי וניצול מיני בפסיכותרפיה וייעוץ. אוניברסיטת תל אביב: פפירוס. 
הערה: כל הזכויות שמורות למחבר ולהוצאת פפירוס ©.