זומר - ייעוץ וטיפול פסיכולוגי
زومر- استشاره وعلاج نفسي
Somer – Counseling and Psychotherapy
 

תשלום ב-PayBox

לתשלום לחצו כאן paybox

תשלום ב-PayPal

paypal

If you are aware of valuable MD resources that are not listed here please let us know

Maladaptive Daydreaming 

Prof. Somer's scientific activity is conducted in conjunction with the

(The International Consortium for Maladaptive Daydreaming Research (ICMD

Scientific publications

  

IMPORTANT NOTE: Opening a link to any paper on this website is equivalent to asking us to send you a reprint. A viewed or downloaded paper is intended for your personal use. Downloaded papers should not be distributed for teaching or commercial purposes and cannot be uploaded elsewhere. By viewing or downloading papers from this website you indicate that you agree with these terms.

Metin, B., Somer, E., Abu-Rayya, H.M., Schimmenti, A., & Göçmen, B. (2021). Perceived Stress During the COVID-19 Pandemic Mediates the Association Between Self-quarantine Factors and Psychological Characteristics and Elevated Maladaptive Daydreaming. International Journal of Mental Health and Addiction. https://doi.org/10.1007/s11469-021-00678-w

Somer, E., Cardeña, E., Catelan, R.F. Sofer-Dudek., N. (2021). Reality shifting: psychological features of an emergent online daydreaming culture. Current Psychology. https://doi.org/10.1007/s12144-021-02439-3. Click here for the PDF.
Brenner, R., Somer, E., & Abu-Rayya, H.M. (2021). Personality traits and maladaptive daydreaming: Fantasy functions and themes in a multi-country sample. Personality and Individual Differences, Volume 184, https://doi.org/10.1016/j.paid.2021.111194.

Musetti, A., Franceschini, C., Pingani, L., Freda, M.F., Saita, EW., Vegni, E., Zenesini, C., Quattropani, M.C., Lenzo, V., Margherita, G., Lemmo, D., Corsano, P., Borghi, L., Cattivelli, R., Plazzi, G., Castelnuovo, G., Somer, E., Schimmenti A. (2021). Maladaptive daydreaming in an adult Italian population during the COVID-19 lockdown. Frontiers in Psychology 12, Article 631979.  https://doi.org/10.3389/fpsyg.2021.631979

Somer, E., Abu-Rayya, H.M., & Brenner, R. (2021): Childhood Trauma and Maladaptive Daydreaming: Fantasy Functions and Themes In A Multi-Country Sample, Journal of Trauma & Dissociation, 22 (3), 288-303, DOI: 10.1080/15299732.2020.1809599

Vázquez-Rivera, S., de la Vega-Rodríguez, I., García-Villamor, M., Díaz-Marsá, M., & Carrasco-Perera, J. L. (2020). Trastorno dr Ensoñación Excesiva: Cracterísticas Clínicas y Neuropsycológicas del PrimerCaso Descrito en España .Revista De Casos Clínicos En Salud Mental, 8(1). Recuperado a partir de http://www.casosclinicosensaludmental.es/ojs/index.php/RCCSM/article/view/48

Jan Gysi (2020). Maladaptives Tagträumen. In Diagnostik von Traumafolgestörungen: Multiaxiales Trauma-Dissoziations-Modell nach ICD-11. Bern, Switzerland: Hogrefe, p.271.
Soffer-Dudek, N., Somer, E., Abu-Rayya, H. M., Metin, B., & Schimmenti, A. (2020). Different cultures, similar daydream addiction? An examination of the cross-cultural measurement equivalence of the Maladaptive Daydreaming Scale, Journal of Behavioral Addictions JBA. Retrieved Nov 7, 2020, from https://akjournals.com/view/journals/2006/aop/article-10.1556-2006.2020.00080/article-10.1556-2006.2020.00080.xml
Somer, E., Abu-Rayya, H.M., Schimmenti, A., Metin, B., Brenner, R. Ferrante, E., Gocmen, B., and Marino, A. (In press). Intensified maladaptive daydreaming is associated with COVID-19 social distancing, pre-existing psychiatric diagnoses, and worsening of psychological dysfunction indices in a large multi-country sample. Frontiers in Psychiatry, 11, 587455. doi: 10.3389/fpsyt.2020.587455

Alenizi, M.M., Alenazi, S.D., Almushir, S., et al. (October 03, 2020) Impact of Maladaptive Daydreaming on Grade Point Average (GPA) and the Association Between Maladaptive Daydreaming and Generalized Anxiety Disorder (GAD). Cureus 12(10): e10776. doi:10.7759/cureus.10776

Ferrante, E., Marino, A., Guglielmucci, F., & Schimmenti, A. (2020, August 13). The Mediating Role of Dissociation and Shame in the Relationship Between Emotional Trauma and Maladaptive Daydreaming. Psychology of Consciousness: Theory, Research, and Practice. Advance online publication. http://dx.doi.org/10.1037/cns0000253 

Sándor, A., Münnich, Á., & Molnár, J. (2020). Psychometric properties of the Maladaptive Daydreaming Scale in a sample of Hungarian daydreaming-prone individuals, Journal of Behavioral Addictions JBA.Retrieved Oct 7, 2020, from https://akjournals.com/view/journals/2006/aop/article-10.1556-2006.2020.00050/article-10.1556-2006.2020.00050.xml

Ross, C.A., Ridgway, J., & George, N. (2020). Maladaptive Daydreaming, Dissociation, and the Dissociative Disorders. Psychiatric Research & Clinical Practice. Published Online:5 Oct 2020. https://doi.org/10.1176/appi.prcp.20190050

West, M., Somer, E., & Eigsti, I. M. (June 2020) The association between autism traits and maladaptive daydreaming. Poster presented at the International Society for Autism Research 2020 Virtual Meeting

West, M. & Somer, E. (2020). Empathy, emotion regulation, and creativity in immersive daydreaming. Imagination, Cognition and Personality, 39(4), 358–373.https://doi.org/10.1177/0276236619864277
Marcusson-Clavertz, D., West, M., Kjell, Somer, E. (2019) A daily diary study on maladaptive daydreaming, mind wandering, and sleep disturbances: Examining within-person and between-persons relations. PLoS ONE 14(11): e0225529. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0225529
Schimmenti, A., Somer, E. & Regis, M. (2019). Maladaptive daydreaming: Towards a nosological definition.  Annales Me ́dico-Psychologiques 177 (2019) 865–874https://doi.org/10.1016/j.amp.2019.08.014
 
Ross, A.C., West, M., & Somer, E. (2019). Self-reported medication and recreational drug effectiveness in maladaptive daydreaming. The Journal of Nervous and Mental Disease, 208(1), 77-80.  doi:10.1097/NMD.0000000000001091

Greene, T., West, M. & Somer, E. (2020). Maladaptive daydreaming and emotional regulation difficulties: A Network Analysis. Psychiatric Research. doi: https://doi.org/10.1016/j.psychres.2020.112799  

Greene, West & Somer (2020). Supplementary materials

Abu-Rayya, H. M., Somer, E., & Knane, H. (2020). Maladaptive Daydreaming Is Associated With Intensified Psychosocial Problems Experienced by Female Survivors of Childhood Sexual Abuse. Violence Against Women, 26(8), 825-837https://doi.org/10.1177/1077801219845532

Abu-Rayya, H. M., Somer, E., & Meari-Amir, S. (2019). The Psychometric Properties of the Arabic 16-Item Maladaptive Daydreaming Scale (MDS-16-AR) in a Multicountry Arab Sample.Psychology of Consciousness: Theory, Research, and Practice, 6(2), 171-183. http://dx.doi.org/10.1037/cns0000183
Somer, E., Abu-Rayya, H.M. & Nsairy Samaan, Z. (2019). Maladaptive daydreaming among recovering substance use disorder patients: its prevalence and mediation of the relationship between childhood trauma and dissociation. International Journal of Mental Health and Addiction.International Journal of Mental Health and Addictions, 17(2), 206-216https://doi.org/10.1007/s11469-018-0011-9
Somer, E., Somer, L. & Halpern, N. (2019). Representations of maladaptive daydreaming and the self: A qualitative analysis of drawings. The Arts in Psychotherapy, 63, 102–110https://doi.org/10.1016/j.aip.2018.12.004
Somer, E. (2019). On dissociative identity disorder and maladaptive daydreaming. Frontiers in the Psychotherapy of Trauma and Dissociation. Frontiers in the Psychotherapy of Trauma and Dissociation, 3(1):14–18. https://doi.org/10.XXXX/ftpd.2019.0020

Sándor, A., Molnár, J. Maladaptive Daydreaming. In: Kuritárné, Sz. I., Molnár, J., Nagy, A. (Eds), Trauma-related dissociation: Theory and Practice. Budapest: Oriold és Társai, 285-302 (In Hungarian).

Sándor, A., Molnár, J. (2018). Maladaptív álmodozás. In: Kuritárné, Sz. I., Molnár, J., Nagy, A. (Eds). Trauma-eredetű disszociáció. Budapest: Oriold és Társai, 285-302.

Soffer-Dudek, N. & Somer, E. (2018) Trapped in a Daydream: Daily Elevations in Maladaptive Daydreaming Are Associated With Daily Psychopathological Symptoms. Frontiers in Psychiatry 9(194). doi: 10.3389/fpsyt.2018.00194

Breshtling, O. & Somer, E. (2018, September). The micro-politics of a new mental condition:
Legitimization in the discourse of individuals with 'maladaptive daydreaming. aper presented at Qualitative Research in Mental Health, Berlin, Germany.
Somer, E. (2018). Maladaptive daydreaming: Ontological analysis, treatment rationale and a pilot case report Frontiers in the Psychotherapy of Trauma and Dissociation, 1(2), 1-22
Somer, E. (2017, November) Pathological daydreaming: New evidence for a dissociative absorption disorder. Paper presented at the Annual Conference of the European Society for Trauma and Dissociation. Bern, Switzerland.

Somer, E. & Herscu, O. (2017). Childhood trauma, social anxiety, absorption, and fantasy dependence: Two potential mediated pathways to maladaptive daydreaming. Journal of Addictive Behaviors, Therapy & Rehabilitation, 6(3) (Open Access) DOI: https://doi.org/10.4172/2324-9005.1000170

Somer, E., Soffer-Dudek, N., & Ross, C. A. (2017). The comorbidity of daydreaming disorder (Maladaptive Daydreaming). Journal of Nervous and Mental Disease. 205(7), 525-530. doi: 10.1097/NMD.00000000000006 85 85
Somer, E., Soffer-Dudek, N., Ross, C. A., & Halpern, N. (2017). Maladaptive daydreaming: Proposed diagnostic criteria and their assessment with a structured clinical interview. Psychology of Consciousness: Theory, Research, and Practice, 4(2), 176-189
Somer, E. Somer, L. & Jopp, S.D. (2016). Childhood Antecedents and Maintaining Factors in Maladaptive Daydreaming. Journal of Nervous and Mental Disease, 204(6), 471-478. doi: 10.1097/NMD.0000000000000507
Somer, E. Somer, L. & Jopp, S.D. (2016). Parallel Lives: A Phenomenological Study of the Lived Experience of Maladaptive Daydreaming. Journal of Trauma and Dissociation, 17(5), 561-576, doi: 10.1080/15299732.2016.1160463
Somer, E., Lehrfeld J., Jopp, D.S., & Bigelsen, J. (2016). Development and Validation of the Maladaptive Daydreaming Scale (MDS). Consciousness and Cognition, 39, 77-91
Bigelsen, J., Lehrfeld, J.M., Jopp, D.S. & Somer, E. (2016). Maladaptive daydreaming: Evidence for an under-researched mental health disorder. Consciousness and Cognition, 42, 254-266
הרשקו, אורן (2015).  חולמים עצמם לדעת: הקשר בין חלימה בהקיץ חריגה, טראומה בילדות, שקיעה בדימיון, חרדה חברתית והתמכרות לחלימה בהקיץ בקרב  מדגם סטודנטים לא קליני. עבודת גמר מחקרית לקבלת תואר מוסמך שהוגשה לפקולטה למדעי הרווחה והבריאת, אוניברסיטת חיפה
Uslu, H. (2015). Understanding the relationship between media use and maladaptive daydreaming. A thesis submitted to the Faculty of the Graduate School of Arts and Sciences of Georgetown University, Washington, DC, USA
Herscu, O. (2015). When Life Becomes a Dream: The Relationship between Maladaptive Daydreaming, Childhood Trauma, Absorption, Social Anxiety, and Addiction to Daydreaming in a non-clinical student sample. A thesis submitted to the University of Haifa Faculty of Social Welfare and Health Studies (In Hebrew) - English abstract

Somer, E. (2013). From adaptive fantasy to dissociative psychopathology: On forms of daydreaming. A commentary on Young, W.C. (1988). Observations on Fantasy in the Formation of Multiple Personality Disorder Dissociation. Dissociation, 1(3) 13-20. ISSTDNews, Members Clinical Corner, June 2013

Bigelsen, J., & Schupak, C. (2011). Compulsive fantasy: Proposed evidence of an under-reported syndrome through a systematic study of 90 self-identified non-normative fantasizers. Consciousness and Cognition: An International Journal, 20, 1634-1648
Schupak, C. & Rosenthal, J. (2009). Excessive daydreaming: A case history and discussion of mind wandering and high fantasy proneness. Consciousness and Cognition: An International Journal, 18, 290-292.
Somer, E. (2002). Maladaptive daydreaming: A qualitative inquiry. Journal of Contemporary Psychotherapy 32(2), 195-210

 

  Measurement

(16-The 16-item Maladaptive Daydreaming Scale  (MDS  
Copyright, Use, and Permission Statement Note: The following materials are available for attributed public use. We would appreciate being notified of your planned use.  If you wish to copy, distribute, or otherwise re-use these materials or to modify them, please first contact Eli Somer for reprint permission
Albanian/Shqiptar
العَرَبِية /Arabic
Armenian/հայերենհայերեն

Bengali/বাংলা

Bulgarian/български
Chinese/普通话/普通話/國語
Croatian/Hrvatski
Danish/Dansk
Dutch-Flemish/Nederlands-Vlaams
English   
French/Français
German/Deutsch
Hindi/हिन्दी
Hungarian/Magyar
Hebrew/עברית
Italian/Italiano
Japanese/日本語
Kyrgyz/Кыргызча
Macedonian/Mакедонски
Marathi/मराठी
Montenegrin/Црногорски
Norwegian/Norsk
Persian/Farsi/فارسی
Polish/Polski
Romanian/Românește
 Russian/Pусский
Serbian/Српски
Slovenian/Slovene
Swedish/Svenska
Spanish/Español
Turkish/Türkçe çevir
Vietnamese/Tiếng việte
Daydreaming Contents and Functions Checklist (DCFC)
DCFC
Proposed Criteria for the Diagnosis of Maladaptive Daydreaming
DSM format
 Structured Clinical Interview for Maladaptive Daydreaming (SCIMD)
SCIMD
Hebrew SCIMD  הראיון הקליני המובנה לחלימה בהקיץ חריגה
Child Maladaptive Daydreaming Checklist (CMDC)
CMDC

 

 Media reports

2021, September - De Volkskrant, Dagdromen om niet te hoeven leven (in Dutch). (pdf version)
2021 September, Forbes, Vivid Daydreams Provide a Window Into One’s Personality, Suggests A New Study. (pdf version)
2021, September, Therapytips.org, What Is Maladaptive Daydreaming? (pdf version)
2021, June - The Guardian, How the pandemic got us addicted to longing 7 and why it’s bad for us (pdf version).
Dal Farra, M. (2021). Sognare di sognarsi: tra mente, realtà e fantasie. Ticino7.  (Dreaming of dreaming: between mind, reality and fantasies, English language pdf version). 
Bulten, M. (2021). 2doc Makers van Morgen. In gesprek met regisseur Thomas Renckens. Doc.nl. (In Dutch. pdf of English translation). 
Halpern, L. (Dec. 10, 2020). Feeling Distracted Lately? You Could Blame This Daydreaming Behavioral Disorder. HelloGiggles. Retrieved from https://hellogiggles.com/lifestyle/the-well/what-is-maladaptive-daydreaming/
Milan, G. (Nov. 15, 2020). Bittersweet Daydreams. Distraction. Retrieved from http://www.distractionmagazine.com

Sankaranarayanan A., (Oct. 31. 2020).The dark side to daydreaming. The Hindu. Retrieved from https://www.thehindu.com/education/how-to-cope-if-your-daydreaming-gets-out-of-hand/article32989558.ece

Escudero, M. (2020). Ensoñación inadaptada: un diagnóstico controvertido (maladaptive daydreaming: A controversial diagnosis. Retrieved on Oct. 12, 2020 from https://mepsicologo.com/blog/ensonacion-inadaptada/ (in Spanish)

Zehra, Y. (2020, Aug, 30). Is Daydreaming An Indicator Of Creativity Or A Detrimental Distraction? ED Times. Retrieved from https://edtimes.in/flipped-is-daydreaming-an-indicator-of-creativity-or-a-detrimental-distraction/

Benaibout, I. (2020, Aug. 16). Maladaptive Daydreaming: the underrepresented condition. Mental Health Today. Retrieved from 

https://www.mentalhealthtoday.co.uk/blog/awareness/maladaptive-daydreaming-the-underrepresented-condition

Gamze Gülden G. (2020, Aug. 14) Maladabtive Daydreaming NEDIR? (What is maladaptive daydreaming?) 

Izmirtime35 (in Turkish). Retrieved from https://time35.com/maladabtive-daydreaming-nedir/

Lagerblad, A. (2020, Aug. 18). Professor: Dagdrömma kan bli som ett missbruk (Professor: Daydreaming can be addictive). Svenska Dagbladet (In Swedish). Retrieved from https://www.svd.se/professor-dagdromma-kan-bli-som-ett-missbruk

Fazidi, A. (June 10, 2020). Anda Kuat Berangan? Maladaptive Daydreaming Disorder Adalah Penyakit Mental Yang Anda Kena Elak – Kajian (in Malay). Siakap Keli. Retrieved from https://siakapkeli.my/2020/06/09/anda-kuat-berangan-maladaptive-daydreaming-disorder-adalah-penyakit-mental-yang-anda-kena-elak-kajian/?fbclid=IwAR111Mo8LgMS8x8NkiKDHAQ00Ysdo7Z5Qkqt2qH1Z4ua0Ox34_dYRPRZD58

Rakshit, D. (June 10, 2020). All You Need To Know About Maladaptive Daydreaming. The Swaddle. Retrieved from https://theswaddle.com/all-you-need-to-know-about-maladaptive-daydreaming

Griffith, M. (May 29, 2020). What You Should Know About Maladaptive Daydreaming. The Mighty. Retrieved from https://themighty.com/2020/05/what-is-maladaptive-daydreaming/, May 30, 2020.

Wulf, A. (May 28, 2020). Flucht in die Fantasiewelt. Maladaptives Tagträumen: Wenn Träumen zur Sucht wird (A flight into fantasy world. When daydreaming becomes an addiction) Deutschlandfunk Nova (German Public Radio). Retrieved from https://www.deutschlandfunknova.de/beitrag/maladaptives-tagtraeumen-wenn-traeumen-zur-sucht-wird, May 28, 2020.

Click here to listen to the radio program

Kapıcıoğlu, D. (2020).  Çok Fazla Hayal Kurma Sendromu: Maladaptive Daydreaming (Excessive daydreaming syndrome: Maladaptive daydreaming). Retrieved from https://www.sosyalinsan.com/cok-fazla-hayal-kurma-sendromu-maladaptive-daydreaming, May 13, 2020 (In Turkish)

Uhrig, S. (2020). Im Tagtraum gefangen. DocCheck. Retrieved from https://www.doccheck.com/de/detail/articles/25145-im-tagtraum-gefangen, March 10, 2020 (in German).

Ena, F.J. (December 2019). Maladaptive Daydreaming: More than a fantasy. The Daily Star. Retrieved from https://www.thedailystar.net/shout/news/maladaptive-daydreaming-more-fantasy-1842304, December 19, 2019
Schrupp, J.(Drcember, 2019). Kaum Kontrolle über eigene Gedanken - Lena verliert sich stundenlang in Fantasiewelt,. Focus (In German). Retrieved from https://www.focus.de/gesundheit/gesundleben/schlafen/maladaptives-tagtraeumen-die-realitaet-verschwindet-lena-entkam-ihrer-traumwelt-nicht-mehr_id_11447000.html, December 13, 2019.
Fraze, J. (December 2019). When daydreaming becomes a disorder. From the Grapevine. Retrieved from 

https://www.fromthegrapevine.com/health/when-daydreaming-becomes-disorder-eli-somer-maladaptive-daydreaming-university-haifa, December 11, 2019

(Uhrig, S. (October 2019). Flucht aus der Wirklichkeit. Gehirn&Geist, 32-36 (In German)
DeVere, T. (2019) Irish photographer releases book about coping with the condition Maladaptive Daydreaming. Her. Retrieved from https://www.her.ie/life/irish-photographer-releases-book-on-coping-with-the-condition-maladaptive-daydreaming-450284?fbclid=IwAR1-utewris3uD9DVb3Mkmc3BdDrsuTqwBZXeNlT8A_ZkLaKSabJckIPU1g on Feb.23, 2019
Doctors only (August, 2018). The less pleasant side of daydreaming: Impairment of daily functioning and distress (in Hebrew). Retrieved from https://psychiatry.doctorsonly.co.il/2018/08/147669/ 
Gadot, I. (August, 2018). Link found between maladaptive daydreaming and OCD symptoms. News1 (In Hebrew). retrieved from http://www.news1.co.il/ArticlePrintVersion.aspx?docId=405363&subjectID=1 on August 24, 2018
Yesha'ayahu, M. (August, 2018). Do you like to daydream?  it could be a mental disorder. Bizportal (In Hebrew). retrieved from http://www.bizportal.co.il/general/news/article/751310 on August 24, 2018.
Stevens, T. (August, 2018). Excessive daydreaming linked to obsessive-compulsive symptoms, Frontiers blogExcessive daydreaming linked to obsessive-compulsive symptoms, Frontiers blog https: Retrieved from https://blog.frontiersin.org/2018/08/17/psychiatry-daydreaming-ocd-obsessive-compulsive-disorder/ on August 17, 2018
Schroeder, M.O. (July 12, 2018). Is Your Excessive Daydreaming a Sign of a More Serious Problem? US News & World Report. Retrived from https://health.usnews.com/wellness/mind/articles/2018-07-12/is-your-excessive-daydreaming-a-sign-of-a-more-serious-problem on July 13, 2018.
Young, E. (June 25, 2018). People with “Maladaptive Daydreaming”spend an average of four hours a day lost in their imagination. The British Psychological Society Research DigesPeople with “Maladaptive Daydreaming”spend an average of four hours a day lost in their imagination. The British Psychological Society Research Digest. Regrived from https://digest.bps.org.uk/2018/06/25/people-with-maladaptive-daydreaming-spend-an-average-of-four-hours-a-day-lost-in-their-imagination/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+BpsResearchDigest+%28BPS+Research+Digest%29onJuly,13,2018.
Dodgson, L. (June 28, 2018). If you spend hours in your head everyday, you might have something called 'maladaptive daydreaming'. Insider. Retrieved from http://www.thisisinsider.com/what-is-maladaptive-daydreaming-2018-6 on June 13, 2018.
National Public Radio's 'Invisibilia' (April, 4, 2018). A personal account of maladaptive daydreaming.
Abbas, A. (March 24, 2018). Decades in a daydream. MAG The Weely. Retrieved from http://www.magtheweekly.com/detail/2173-decades-in-a-daydream on April 1, 2018.
Evans, J. (Jan. 7, 2018). The woman who can't stop daydreaming. Australian Broadcasting Corporation TV.The woman who can't stop daydreaming. Australian Broadcasting Corporation TV. Retrived from http://mobile.abc.net.au/news/2018-01-07/the-woman-who-cant-stop-daydreaming/9108508?pfmredir=sm, Jan. 7, 2018.
Like Stories of Old (July 2017). Overcoming Maladaptive Daydreaming. A video blog on the film "The Secret Life of Walter Mitty"Overcoming Maladaptive Daydreaming. A video blog on the film "The Secret Life of Walter Mitty".  
Phantawat Settawilai (June, 10, 2017). เคยเป็นไหม? ‘โรคฝันกลางวัน’ : เสพติดการเพ้อฝัน แต่ไม่ถึง ขั้นเป็นบ้า. Is it daydreaming? - Addictive but not crazy. The 101 World- Isolation. Retrievd from https://www.the101.world/life/maladaptive-daydreaming/, Dec.10.2017 - In Thai
Magena, A. (2017, October-November issue)). The mind's virtual reality. Forbes Africa, 40-41.
Kelly, J. (2017). The daydream that never stops: When does living in a fantasy world become a problem? BBC News.The daydream that never stops: When does living in a fantasy world become a problem? BBC News. Retrieved from http://www.bbc.co.uk/news/resources/idt-sh/the_daydream_that_never_stops, Oct. 5, 2017
Kamm, R. (2017). Quando sonhar acordado obsessivamente se torna uma doença mental. Quando sonhar acordado obsessivamente se torna uma doença mental. The Vice, Broadly. Retrieved from https://www.vice.com/pt_br/article/8x54eg/sonhar-acordado-obsessivamente on Oct. 31, 2017 - In Brazilian Portugese
Hartwell-Walker, D. (2017). I Spend a Ludicrous Amount of Time in My Head. Psych Central. Retrieved on October 25, 2017, from https://psychcentral.com/ask-the-therapist/2017/10/23/i-spend-a-ludicrous-amount-of-time-in-my-head/
Casaflores, C. (2017). I Lost Decades In A Daydream. BuzzFeed.I Lost Decades In A Daydream. BuzzFeed. Rerived from https://tinyurl.com/yatg9f9n on Oct.3, 2017
Kandola, A. (2017, September 14). "Maladaptive daydreaming: Symptoms and management." Medical News Today. Retrieved from https://tinyurl.com/yb8329vf
Kamm, R. (2017). Quand les rêves éveillés deviennent une maladie mentale.Quand les rêves éveillés deviennent une maladie mentale. The Vice, Broadly. Retrieved from https://www.vice.com/fr/article/jpdqmb/quand-les-reves-eveilles-deviennent-une-maladie-mentale on Aug. 5, 2017 - in French
Kamm, R. (2017). Wenn Tagträume zu einer psychischen Krankheit werden. The Vice, Broadly. Retrieved from https://broadly.vice.com/de/article/d3gpyw/wenn-tagtraeume-zu-einer-psychischen-krankheit-werden on July, 28, 2017 - In German
BBC World News, Impact (Host Yalda Hakim), Maladaptive Daydreaming, inrerview with a sufferer and with Prof. Eli Somer, Aug,9, 2017.
Enochs, E. (2017). Common habits that can actually be signs of anxiety. Bustle. Retrived from https://www.bustle.com/p/common-habits-that-can-actually-be-signs-of-anxiety-43127 on March 24, 2017.
Kraft, A. (March 30, 2017). Daydreaming too much can be a sign of a mental illness. Counsel&Heal, Mental Health. http://www.counselheal.com/articles/37088/20170330/daydreaming-much-sign-mental-illness-video.htm accessed April 1, 2017
Groundbreaking Research: Scientific evidence to demonstrate that "excessive daydreaming" is a distinct psychological phenomenon  (Spring, 2017). New Heights: University of Haifa Magazine, p.7.
Glausiusz, J. (March, 2017). Living in an Imaginary World. Scientific American – Mind, retrived from https://www.scientificamerican.com/article/living-in-an-imaginary-world1/ April 19, 2017
My life with maladaptive daydreaming (Feb, 22, 2017). Mars' Hill. http://www.marshillonline.com/academy/my-life-with-maladaptive-daydreaming accessed 23.2.17
Kamm, R. (2017). When Does Obsessive Daydreaming Become a Mental Illness? The Vice, Broadly. When Does Obsessive Daydreaming Become a Mental Illness? The Vice, Broadly. Retrived from https://broadly.vice.com/en_us/article/when-does-obsessive-daydreaming-become-a-mental-illness on January 10, 2017.
Pequenino. K. (Dec. 30, 2016). Maladaptive daydreaming: When fantasies become a nightmare. CNN (retrived from http://edition.cnn.com/2016/12/30/health/maladaptive-daydreaming-feature/index.html)

CNN report (Dec. 30, 2016). What is maladaptive daydreaming?

The story was also featured on Fox 61 TV.

Haber, S. (2016). Ensoñación Excesiva, CDI Informa, 2715, 24 - In Spanish
Tsoulis-Reay, A. (2016). What It’s Like When Your Daydreams Are Just As Real As Life. New York Magazine (Oct. 12, 2016)
CBS New York (2016). What To Do When ‘Destructive Daydreams’ Overtake Reality. Print story retrived from http://newyork.cbslocal.com/2016/11/09/destructive-daydreams/ on Nov.9., 2016
Dovey, D. (2016). Maldaptive daydreaming top triggers and risk factors: How to know if you're addicted to daydreaming. Retrived from Medicaldaily.com on Sept. 29, 2016

Kamm, R. (2016). A world of their own. The Wireless. Retrieved from http://thewireless.co.nz/articles/a-world-of- their-own on Aug. 15, 2016

Goldhill, O. (2016). Daydreaming can become so maladaptive, it looks like a psychiatric disorder.Goldhill, O. (2016). Daydreaming can become so maladaptive, it looks like a psychiatric disorder. Retrieved fromhttp://qz.com/768436/daydreaming-can-become-so-maladaptive-it-looks-like-a-psychiatric-disorder/ on Aug. 28, 2016
Handrich, R. (June 15, 2016). The maladaptive Daydreaming Scale (MDS). The Jury Room. Accessed http://keenetrial.com/blog/2016/06/15/the-maladaptive-daydreaming-scale-mds/ April 19, 2017.
CBS New York (2016). What To Do When ‘Destructive Daydreams’ Overtake Reality. TV story aired Nov. 9, 2016
Keene, D. (June 13, 2016). Maladaptive daydreaming: The next legal defense theory? The Jury Room. Reterieved from http://keenetrial.com/blog/2016/06/13/maladaptive-daydreaming-the-next-legal-defense-theory/ on April 19, 2017.
Tatera, K. (May 16, 2016). "Maladaptive" daydreamers dream up tp 69 percent of the day, feel they have an addiction. The Science Explorer
Efrati, E. (May 16, 2016). Researchers: maladaptive daydreaming can become a psychiatric disorder. Haaretz - in Hebrew
 2016 חוקרים: חלימה חריגה בהקיץ עשויה להפוך להפרעה פסיכיאטרית: כתבה של עידו אפרתי ב״הארץ״ 
Gazit, G. (2016). Can daydreaming lead to a psychiatric disorder? Non-stop Radio 103 FM, Aired May 16, 2016 - In Hebrew
Patri, A. (2016). À quel stade rêvasser devient-il dangereux pour la santé mentale? slate.fr - In French
Reddy, A. (2016). When daydreaming becomes a problem. Wall Street Journal, May 9, 2016
Siegel-Itzkovich, J. (May 15, 2016). Studies identify disorder of 'maladaptive daydreaming'. Jerusalem Post
Medical News (May 20, 2016). De Onderzoekers identificeren nieuwe psychologische wanorde, het maladaptive maydreaming - In Dutch
גבי גזית מראיין ב 2016 את פרופ׳ אלי זומר על חלימה חריגה בהקיץ, רדיו ללא הפסקה

Bigelsen, J. and Kelly, T. (April 29, 2015). When daydreaming replaces real life: should elaborate fantasies be considered a psychiatric disorder? The Atlantic

Bonaguro, A. (2015). How to Make Your Daydreams Come True: Letting your mind wander can help your life, or hurt it. Men’s Health
Bonaguro, A. (2015). Wakker worden! Dagdromen kan gevaarlijk zijn. www.menshealth.nl - In Dutch
Tremonti, A.M. (June 9, 2015). Maladaptive daydreaming, a debilitating condition with no escape . The Current, CBC. Originally aired on June 9, 2015
Zepps, J. (2015). Is excessive daydreaming a psychiatric disorder? Huffpost Live. Originally aired May 4, 2015
Le Blanc, N. (2015). De meeste dagdromen zijn bedrog. De Standaard, Feb. 19, 2015 - in Flemish
Třešňák, P. (2015). Každý vizionář se na začátku jeví trochu jako blázen. respekt.cz - In Czech
Glausiusz, J. (2014). Living in an Imaginary World. Scientific American – Mind
Borrayo, J.G.M. (2013). Soñar despierto - Divagaciones sanas y patológicas. - In Spanish
Crno-bela strana sanjarenja (The black and white sides of daydreaming). retrieved from http://www.pricajmootome.rs/index.php/psiholoske-teme/zanimljivi-tekstovi/317-crno-bela-strana-sanjarenja on Dec. 10.2017 - In Slovenian

 

  Petitions to study and recognise MD 

 

More research into maladaptive daydreaming, Petition to the UK Government and Parliament
Legally recognize Maladaptive Daydreaming as a mental disorder, Petition to the American Psychiatric Association
Help Malaptive Daydreaming be officially recognized as a mental disorder/illness, Petition to the American Psychiatric Association

 

 

 Resources

 Wikipedia
 أحلام اليقظة المفرطة - Arabic
Գերերևակայություն - Armenian
English - aticle needs to be re-wrtitten
Pakonomainen haaveilu - Finnish
Trouble de la rêverie compulsive - French
Devaneio excessivo - Portugese
Навязчивые грёзы - Russian
Ensoñación excesiva - Spanish
 
Maladaptive Daydreaming Communities 

Wild Minds Network

Maladaptive Daydreaming on Reddit 
Maladaptive Daydreamers Forum on Yahoo groups
Maladaptives Tagträumen? (In German)

 

Facebook Communities 

 Maladaptive DayDreaming Real-Time Chat Group
 Maladaptive Daydreaming Disorder Support
 Maladaptive Daydreamers

Maladaptive daydreaming

The Daydreamer's Network + Twitter @daydreamerntwk 
Túlzott álmodozás - Maladaptive Daydreaming (Hungary)
Maladaptive Daydreaming Italia
Maladaptive Daydreaming Brasil (page)
Maladaptive Daydreaming Brasil (group)
Maladaptive Daydreaming Türkiye
חלימה בהקיץ מופרזת Maladaptive Daydreaming
Arabmders - احلام اليقظة المبالغ بها
 
Sample Pinterest pages   
Maladaptive Daydreaming
Emma-Jean Cooper
Katie Lavan
Elodie The Fangirl
 Adrienne Bruce
Jasmine Williams
 
  Press releases and informationals
Soñar despierto podría ser perjudicial para la salud - in Spanish
Sognare a occhi aperti crea dipendenza. Lo dice la scienza, supereve.it - In Italian

Hayal kurmak bir hastalık mı? Asiri Hayal Kurma Problemi (Maladaptive Hayal Kurma) - In Turkish

Aşırı Hayal Kurma Problemi (Maladaptive Hayal Kurma)
Waspadalah, Melamun Gejala Awal Maladaptive Daydreaming!, doktersehat.com - In Malay
Marzeń - Maladaptive daydreaming, psajko.fora.pl - In Polish
In Hebrew - סדרת  מחקרים זיהתה הפרעה פסיכולוגית חדשה:חלימה חריגה בהקיץ, אוניברסיטת חיפה
In Arabic - أحلام اليقظة المبالغ بها
 
  Blogs and websites 

thedreamersof

Disturbo da Fantasia Compulsive - in Italian
Maladaptive Daydreaming Disorder - In French
Överiä haaveilua - In Finnish
Maladaptive Daydreaming Brasil - in Portugese 
Maladaptivedaydreamingblog, Una scatola di sogni ad occhi aperti, i miei - In Italian
Diário de um compulsivo por fantasia, maladaptivedaydreaminguide.wordpress.com - In Portugese
oursecretstories 
maladaptivedaydreamingsupport

maladaptivedaydreaming-problems 

letstalkaboutmdd

MDD Support
Maladaptive Daydreaming Macaw

Maladaptive Daydreams

 
Sample YouTube Testimonies 
Somer Clinic YouTube channel
I talk to myself
Maladaptive Daydreamiong vlog 
Maladaptive Daydreaming
My maladaptive daydreaming story 
Maladaptive Daydreaming - What it has done to me
My Maladaptive Daydreaming Disorder
Maladaptive Daydreaming
מאמרים בבלוג שלנו
חלימה בהקיץ מופרזת Maldaptive Daydreaming

 מתי הופכת חלימה בהקיץ לבעיה נפשית?